Akcie nebo dluhopisy? Toť otázka!

Akcie nebo dluhopisy? Toť otázka!

Možná právě přemýšlíte o tom, kam investovat volné finanční prostředky, abyste je co nejlépe zhodnotili. Oboje má své výhody i nevýhody, připravili jsme pro vás malého průvodce, který vám přiblíží svět cenných papírů a umožní vám lépe se zorientovat na burze.

Co je to akcie?

Nejprve se pojďme podívat, definici akcie, abyste lépe pochopili rozdíl oproti dluhopisu. 
Akcie jsou cenné papíry, které potvrzují podíl držený ve společnosti (veřejná akciová společnost). Základními právy akcionářů je účast na zisku společnosti a právo hlasovat na valné hromadě akcionářů. 

Strohá definice toho moc neprozradí, k lepšímu pochopení pomůže příklad. Přijde za vámi známý, že si chce otevřít kavárnu u vlakového nádraží, ale potřeboval by na rozjezd svého podnikání půjčit nějaké peníze. A protože o vás ví, že vy je máte, požádá vás o spolupráci. Jaké jsou možnosti? 

  1. Směnka – dohodnete se na pevné částce plus úrok, který vám jako věřiteli náleží po splacení (nebo i v průběhu, dle domluvy), za podstoupené riziko. Tu si můžete sepsat mezi sebou a následně převést prostředky.
  2. Dluhopis – společnost vydá cenný papír s předem stanoveným úrokem, který se zaváže zaplatit na konci platnosti (u kavárny je toto příliš nákladné řešení, ale pro velké korporace je vhodné). Podrobnosti níže v článku.
  3. Stanete se podílníkem v kavárně – máte podíl na zisku (ale i ztrátě), dále máte pravomoc rozhodovat o směřování kavárny a jejich podnikatelských krocích. Za to vše vám náleží podíl na zisku (ztrátě).

Druhy akcií

Akcie rozdělujeme podle různých kritérií.

Kmenové a preferenční akcie

Kmenové akcie představují nejběžnější typ vydávaných akcií. Akcionářům dávají právo podílet se na zisku (tzv. právo na dividendu), na valné hromadě a na likvidačním zůstatku. Opakem toho jsou prioritní akcie, u kterých má akcionář tzv. přednostní právo. Za toto právo mu zpravidla patří vyšší dividenda a také ho vyměňuje za účast při hlasování na valné hromadě. Takové akcie jsou vhodné spíše pro investora, kterému jde primárně o finanční zisk a nikoliv o chod a směřování dané společnosti. 

Listinné a zaknihované akcie

Listinné akcie jsou historicky nejstarší formou akcií, existují jako cenný papír. Ten má akcionář u sebe fyzicky schovaný.

Oproti tomu, zaknihované akcie jsou takové, které jsou zapsané v elektronické evidenci a neexistují jen ve fyzické podobě jako listiny. Tyto akcie se evidují v Centrálním depozitáři cenných papírů (CDCP).

Zaknihované akcie využívalo jen málo firem, protože je odrazoval zdlouhavý a drahý proces. Od roku 2016 se o veřejné zakázky mohou ucházet pouze akciové společnosti se zaknihovanými akciemi, takže přibylo více společností se zaknihovanými akciemi.

Akcie na jméno a na doručitele

Existují akcie na jméno a na doručitele. Ty na jméno jsou vázány na konkrétního akcionáře. Proto může vykonávat práva spojená s těmito akciemi pouze akcionář zapsaný v seznamu akcionářů. Jejich převod je možný rubopisem a předáním, ale akciová společnost může mít v podmínkách, že s převodem musí souhlasit. 

Kdežto akcie na doručitele nejsou vázány na konkrétního akcionáře. Tudíž výkon práv s nimi spojenými může provádět jejich majitel. Stačí si akcii pouze předat.

Jak fungují akcie

Nákupem akcií se stáváte majitelem podílu konkrétní firmy. Pokud budete vlastnit jednu akcii společnosti, máte nárok na podíl na zisku. Ten se označuje jako dividenda. O tom jestli budete moci rozhodovat na valné hromadě, rozhoduje typ akcie, který máte (viz výše). Další omezení bývají v minimálním počtu, které investor musí vlastnit, aby mohl mít právo rozhodovací, protože velké společnosti vydávají i stovky milionů akcií.

Nejen dividenda, ale i kapitálové zhodnocení investorům přináší zisk. Ceny na burze klesají a rostou (podle nabídky a poptávky po dané společnosti). Když koupíte jednu akcii za 100 Kč a za rok prodáte za 120 Kč, vyděláte 20 %. Stejně tak ale může být hodnota za rok 80 Kč, pokud byste akcii prodali, realizujete ztrátu 20 %. Pokud neprodáte, jste pouze v tzv. neziskové pozici. Mým úkolem jako finančního poradce a správce majetku, je korigovat emotivní rozhodnutí investora, když trhy klesají, aby nerealizoval ztrátu, ale naopak využil příležitosti k levnému nákupu.

Osobně se však ve své praxi nákupu jednotlivých akciových titulů nevěnuji, přesto že mi to licence obchodníka s cennými papíry umožňuje. Akcie nakupuji prostřednictvím fondů, kde proces funguje na jiné bázi. Mým úkolem je primárně ochránit klientův majetek před riziky inflace, měny, kreditního rizika a vysoké volatility. 

Pokud chcete investovat na burze a kupovat či prodávat akcie, zvolte si vhodnou brokerskou společnost, založte si účet, převeďte na něj prostředky a můžete začít téměř okamžitě. Účet si můžete otevřít přes internet, jen se prokážete občanským průkazem. 

Výhody nákupu akcií

Hlavními výhody jsou především dvě – pohodlí a rychlost. Usednu k počítači, na několik kliknutí provedu nákup. Pak počkám na to, až se hodnota zvedne a prodám. To je však ideální situace. V praxi se vyskytuje mnohem více proměnných, které je potřeba vzít v úvahu – výkyvy trhu a emoce s tím spojené. Zvláště pro začínající investory je těžké při propadu nezpanikařit.

Nákupy akcií rozhodně nedoporučuji začátečníkům. Pokud si ale chcete zkusit akciový trh, doporučím otevřené podílové fondy nebo ETF (Exchange traded Funds), díky kterým si můžete sáhnout na zisky (i ztráty) z akciového trhu, ale mnohem bezpečnější cestou. 

Co je to dluhopis?

Možná jste se setkali i s pojmem obligace, což je totéž. Jedná se o cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení určité dlužné částky a případně vyplacení stanovených výnosů (včetně dalších povinností). Dluhopis se vydává proto, aby se zajistil zdroj financování a nemuselo se pro půjčku např. v bance. Jako v případě kavárny, nejde kamarád do banky, ale za vámi. Každý majitel dluhopisu se stává jeho věřitelem (ten, který peníze půjčuje a věří, že peníze dostane zpět).

Druhy dluhopisů

Kritérií, podle kterých lze dluhopisy dělit je několik. 

Podle emitenta

Emitent je subjekt, který daný dluhopis vydal. Zde je důležitá důvěryhodnost emitenta.

Státní dluhopisy – emitentem (vydavatelem) je stát. Státní dluhopisy bývají méně rizikové, proto jsou mezi investory oblíbené. U států, které se pokládají za rizikové, je nutné nalákat na vyšší zisk, jinak by investoři neměli důvod těmto státům půjčovat. Každá země má svůj tzv. rating, což je ocenění, jak je daný stát schopný dluh vrátit.

Dále jsou to komunální dluhopisy – emitentem je územní samosprávný celek, např. město, kraj. 

Další rozšířenou a mezi investory také oblíbenou formu dluhopisů patří tzv. korporátní dluhopisy, kde emitentem je obchodní korporace. Jak jsme si vysvětlili u kavárny, cílem je získání kapitálu k nějaké činnosti (v našem případě otevření kavárny). Korporátní dluhopisy bývají rizikovější, proto mají zpravidla i vyšší úroky. Zde je největší tzv. kreditní riziko emitenta – tzn. riziko že zkrachuje. 

Zvláštní druhem státního dluhopisu jsou tzv. pokladniční poukázky – krátkodobé dluhopisy, jejichž emitentem je stát nebo banka a slouží ke krátkodobému pokrytí přechodného nedostatku peněz. Pokladniční poukázky jsou nejméně rizikové, ale mají nízký úrok.

Podle doby splatnosti

Půjčujete-li na kratší dobu, je menší riziko, že by podnik zkrachoval, tudíž tomu odpovídá i nižší úrok. Obecně dělíme dluhopisy na krátkodobé (do jednoho roku), střednědobé (1 rok až 10 let) a dlouhodobé (nad 10 let).

Podle způsobu úročení

Důležité pro investora je, za jakých podmínek dostane své úroky. Dělíme na dluhopisy s pevným kupónem a variabilním (proměnlivým kupónem). U pevného se kupón (výplata úroku) sjednaný při emisi se nemění po celou dobu životnosti dluhopisu, takže si snadno dokážeme spočítat zisk. Jako nevýhodou bych označil možnou nerentabilitu při tržním výkyvu.

Dluhopisy s proměnlivým variabilním kupónem jsou závislé na referenční sazbě. Může jít např. o mezibankovní sazby. Jedním z příkladů dluhopisů s variabilním úročením jsou tzv. státní protiinflační dluhopisy, které vyplácí kupón podle inflace za daný rok (plus přirážka).

Dluhopisy s nulovým zúročením. Možná si říkáte, proč kupovat dluhopis bez zisku. Ten zde je, ale není vyplácen pomocí kupónu, ale funguje to tak, že koupíte levněji a dlužník vám na konci splatí vyšší částku, rozdíl je váš zisk.

Indexované dluhopisy – instrumenty, jejichž kupónové platby jsou vázány na vývoj indexů mezd, cen, zlata, ropy či jiných komodit. Do těchto nástrojů můžete investovat pomocí tzv. ETF.

Podle zajištění

V České republice jsou rozšířené hypoteční zástavní listy, což je speciální druh dluhopisů, které jsou kryty pohledávkami z hypotečních úvěrů. 

Jak fungují dluhopisy

Firma, která si nechce nebo nemůže půjčit v bance, může vydat svoje dluhopisy. Vydá množství cenných papírů a nabídne je do prodeje investorům.

Každý dluhopis je oceněn na určitou hodnotu a má stanovenou výši kupónu (pevný, nulový, variabilní – viz výše). U každé emise je přesně určeno, jak často bude kupón vyplácen (ročně, půlročně atp…), dále jeho výše (u variabilních se určuje způsob výpočtu).

Zmíněné státní protiinflační dluhopisy vydává Ministerstvo financí. Dluhopis je možné koupit u vybraných bank elektronicky nebo osobně.

Po nákupu obligace získává investor pravidelně úrok a na konci splatnosti dostane celou nominální hodnotu zpátky. 

Dluhopis nemusíte držet do konce splatnosti, můžete ho kdykoliv prodat na tzv. „sekundárním trhu.“

Výhody dluhopisů

Dluhopisy jsou zajímavou možností, jak zhodnotit finanční prostředky, protože patří mezi méně rizikové investice. Na rozdíl od akcií nedochází k výkyvům v cenách. Pokud kupujete český dluhopis v korunách, nepodstupujete měnové riziko. Koupíte-li dluhopis jedné konkrétní firmy, podstupujete kreditní riziko emitenta, kdyby společnost kompletně zkrachovala (tzv. default), nemusíte dostat zpátky všechny vaše vložené prostředky. 

Proto před nákupem dluhopisu doporučuji prověřit, k čemu bude dluhopis sloužit, aby to nebylo např. k odvrácení bankrotu (tzv. Vytloukat klín klínem – vydám nové dluhopisy, abych mohl splatit ty původní). Odpovězte si na otázku, jak dlouho je firma na trhu, jak je velká a jaký je obor jejího podnikání. Budete-li investovat do tzv. junk-bonds, neboli prašivých dluhopisů, můžete dosáhnout podobných výsledků jako u akcií, ale podstupujete podobně velké riziko. 

Investování na burze

Jak funguje burza

Je to celkem jednoduchý mechanismus. Burza je trh, na kterém se stanovují ceny cenných papírů nebo komodit podle aktuální nabídky a poptávky. Hlavním úkolem burzy je propojit investory, kteří chtějí zhodnotit své peníze, a firmy, jež potřebují kapitál.

Výhodné investiční portfolio

Obecně se nedoporučuje sázet na jednu kartu (buď akcie, nebo dluhopisy). Podle tzv. Markowitzovy teorie portfolia, která se zabývá optimální alokací aktiv a dává do poměru výnos a riziko. Pokud přidáte špetku dluhopisů do čistě akciového portfolia, riziko se násobně sníží (a naopak, akcie do dluhopisového, při stejném riziku vyšší výnos). 

Porovnání investování do akcií a do dluhopisů

Pokud se nebavíme o spekulacích, ale o investicích, kdy jde primárně o dosažení cílů podle finančního plánu, nebo udržení hodnoty peněz nad inflací, a nikoliv o rychlé zbohatnutí (dnes koupím akcii za 100 Kč, počkám, až vyskočí na 200 Kč a budu mít dvojnásobný zisk), dá se zjednodušeně říci, že dluhopisy se používají na kratší cíle v řádu jednotek let, kdežto akcie mají doporučený horizont minimálně 10 let (doporučuji 15 let).

Investiční strategie

Mohu doporučit několik strategií, jako např. Nobelova nadace, nebo All Seasons (All weather). Což jsou léty prověřené kombinace akcií, dluhopisů a komodit. Vše je odvislé od míry rizika, které chcete akceptovat a vámi stanoveného cíle dle finančního plánu. 
Pokud byste se o zmíněných strategiích chtěli dozvědět více, můžete mě kontaktovat a podíváme se, která by pro vás byla nejvhodnější. 

Pojďme se potkat osobně

left
right

Náš pracovní kolektiv

Kontakty